Byggemodning af STARK grunden

NTM udvalgsmøde tirsdag 4. september 2018 - Punkt 152

Uddrag fra Syddjurs Kommunes hjemmeside

Tingvej 38A, Hornslet - Byggemodning

djursBO etageplan for Tingvej 38A i Hornslet

STARKlejlighed.png

Klik på foto for facadetegninger og placering på grunden.

Der er to lejlighedsstørrelser, henholdsvis 54,4 kvm (44 stk.) og 85,2 kvm (11 stk.)

Resumé

Syddjurs Kommune købte i december 2017 ejendommen Tingvej 38A i Hornslet, den tidligere Stark-ejendom, med henblik på byudvikling.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende overførsel af midler fra den generelle byggemodningspulje til den konkrete byggemodning.

 

Sagsfremstilling

Syddjurs Kommune købte i december 2017 ejendommen Tingvej 38A i Hornslet, den tidligere Stark-ejendom, med henblik på videresalg af en del af ejendommen til DjursBO til opførsel af 44 små, billige almene familieboliger, og 11 større almene familieboliger.

 

Forinden projektet kan realiseres, skal grunden byggemodnes.

 

Der er mellem den tidligere ejer, Stark, og naboejendommen tilhørende Varo Specialmaskiner (Hornslet Ejendomsselskab), indgået aftale om fordeling af byggemodningsomkostningerne i området. Syddjurs Kommune er indtrådt i denne aftale som ny ejer af ejendommen.

 

I henhold til den tinglyste deklaration med aftalen, skal udgifterne til etablering af fællesanlæg (stamvej og hovedforsyning/-afløb) fordeles i henhold til følgende procentsats:

 

Syddjurs Kommune               40,66

Hornslet Ejendomsselskab    59,34

 

Det påhviler derudover Hornslet Ejendomsselskab at betale for etablering af en svingbane ved indkørslen til lokalplanområdet fra Tingvej.

 

Der er ikke aftalt fordeling af omkostningerne til stikveje, og øvrige anlæg på egen grund, så disse afholdes af kommunen.

 

Det er aftalt, at den, der iværksætter byggemodningen af området, umiddelbart skal afholde beløbet, hvorefter den anden part skal betale sin andel senest 2 år efter byggemodningens gennemførelse. Der skal stilles bankgaranti for beløbet, og beløbet forrentes.

 

Det foreslås derudover, at DjursBo i videst muligt omfang betaler eventuelle tilslutningsafgifter direkte til forsyningsvirksomhederne, således at kommunen ikke har et større udlæg til dette formål. Udlæggene summeres for de nævnte boligenheder til næsten 9 mio. kr. 

 

Den forventede omkostning til byggemodningen inkl. stamvej forventes at andrage 3.000.000 kr. excl. moms.

 

Arbejdet omfatter: jordarbejder, belægningsarbejder, afvandingsarbejder, beplantning og projektering.  

 

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Der er i budget 2018 afsat 12 mio. kr. til jordforsyning – byggemodning (bevilling 14022).


De relevante byggemodningsomkostninger på 3,0 mio. kr. inkl. overhead til byggemodning af ejendommen finansieres af byggemodningspuljen.

 

Indstilling

Direktøren indstiller, at igangsætningen af byggemodning af Tingvej 38A, Hornslet tages til efterretning 

 

Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM)
den 04-09-2018

Godkendt

Forsiden