Etablering af nye lejeboliger

PUK udvalgsmøde onsdag 5. september 2018 - Punkt 158

Uddrag fra Syddjurs Kommunes hjemmeside

Blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet. Lokalplan nr. 418 og Kommuneplantillæg nr. 15 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Forslag.

8 ugers offentlig høringsfase forventes igangsat i november 2018.

Forslag-LP418+KPT15_21-08-2018-9.png
Forslag-LP418+KPT15_21082018-1.jpg

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg for et område ved Tendrup Hovvej i Hornslet. Lokalplanen er udarbejdet med henblik på etablering af beboelse i form af etageboligbyggeri i op til 2 etager.
Der ønskes beslutning om vedtagelse af forslagene, herunder offentlig høring og borgermøde (forventet offentlig høringsperiode: 2. oktober 2018 – 27. november 2018).

Sagsfremstilling
Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur vedtog d. 11. juni 2018, at igangsætte udarbejdelse af et lokalplanforslag for et boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet. Dette med baggrund i en ansøgning fra ejendommens ejer om udarbejdelse af lokalplan for matriklerne 4n og 4be, Tendrup By, Hornslet.

Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg muliggør etablering af 20 etage- og tæt-lav-boliger. På arealet findes i forvejen 12 boliger, hvoraf det indgår i ansøgningen, at 3 af disse boliger nedrives. Formålet med lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg er, at give mulighed for etablering af etage-, tæt-lav- og åben-lav-bebyggelse. Lokalplanområdet udgør ca. 6700 m2.
 
Lokalplanområdet grænser primært op til områder med boligbebyggelse i form af åben-lav- og tæt-lav-bebyggelse. Mød øst, på Nannas Vænge, findes desuden nyere etage-bebyggelse i 2 etager opført af DjursBo. En mindre del af lokalplanområdet grænser mod sydøst op til erhvervsområde. Vest for området løber Hornslet Bæk.

I ansøgningen er etagebebyggelse i op til 2 etager placeret langs den nordlige områdeafgrænsning samt ved områdets sydvestlige områdeafgrænsning. Eksisterende tæt-lav-bebyggelse er placeret ved områdets sydlige afgrænsning. Det fremgår af bebyggelsesplanen, at der etableres et grønt fællesareal mellem bebyggelserne samt et grønt fællesareal med bålplads i områdets vestlige del. Det fremgår, at området vejbetjenes ad eksisterende indkørsler fra henholdsvis Tendrup Hovvej og Ravnhøjvej, og at der etableres 24 parkeringspladser langs vejudlægget fra Tendrup Hovvej og ind til området samt 5 parkeringspladser ved vejudlægget fra Ravnhøjvej og ind til området.

Tillæg til Syddjurs Kommuneplan 2016

Området (Matrikel nr. 4n og 4be, Tendrup By, Hornslet) er omfattet af kommuneplanramme 2.1.B20, der udlægger området til ’Boligområde – åben-lav’ med en maksimal bebyggelsesprocent på 30, og et maksimalt etageantal på 1,5 samt en maksimal bebyggelseshøjde på 8,5 meter.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 ændrer udlæg af området til ’blandet boligområde’ samt rammerne for etageantal og bebyggelsesprocent til henholdsvis 2 etager og 35 %.

Håndtering af overfladevand

Arkitektfirma ELITA har udarbejdet en vandforvaltningsstrategi for området. Redegørelsen er vedlagt dagsordenspunktet.
 
Miljøvurdering

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Der er truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til miljøvurdering af planforslagene. Planforslagene vurderes således ikke at medføre væsentlig påvirkning af miljøet.


Ejerforhold
Området er privatejet.

Lovgrundlag
Lov om planlægning.

Indstilling

  1. at Lokalplan nr. 418 og Kommuneplantillæg nr. 15 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages som forslag, og

  2. at Lokalplan nr. 418 og Kommuneplantillæg nr. 15 til Syddjurs Kommuneplan 2016 fremlægges i otte ugers høring, og

  3. at udvalget tager stilling til afholdelse af borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen, og i så fald fastlægger en dato og et tidspunkt.

Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 05-09-2018

Indstilles til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse, hvorfor at forslag til lokalplan nr. 418 og kommuneplantillæg nr. 15 til Syddjurs Kommuneplan 2016 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Forsiden