Referat fra møde i Hornslet Distiktsråd
tirsdag den 4. juni 2019 i Hornslet Hallen 

Til stede:  Lone Højgaard Rasmussen, Anja Nielsen, Michael Blach-Qvist, Signe Jakobsen, Maiken Lundquist Laursen, Helene Petersen, Ida Bruun Uhrenholt (referent) 

Fraværende:  Henrik Jeppesen

1. Konstituering
Konstituering af Distriktsrådet blev drøftet. Der var enighed om, at vi i Distriktsrådet konstitueres i et formandsskab. Det indebærer et delt formandsskab blandt alle medlemmer, og at de forskellige fagområderne fordeles mellem medlemmerne, sådan at alle har særlige ansvarsområder og varetager kontakt med forvaltningen inden for de forskellige områder,  dog med mulighed for at dække ind for hinanden. Fordelingen vil snarest fremgå af hjemmesiden. 

Forslag om en facebookside "Hornslet Distriktsråd informere" blev drøftet, og der var enighed om at det kan være en god måde at dele information til byen Hornslet. Kontaktindgangen til Distriktsrådet er stadig mailen hornsletdistirktsraad@gmail.com og vores hjemmeside www.hornsletby.dk/distriktsrad.

2. Dialog med forvaltningen
Ida har haft dialog med medarbejder fra Kultursekretariatet om deltagelse på et kommende møde. De vil gerne i dialog med det nye Distriktsråd om kommende samarbejde. Ida inviterer til deltagelse på det næste møde den 13. august 2019. 

Der afventes stadig dato for invitation til møde med Børn og Læring i Kommunen. Mødet bliver en opfølgning på den mail-koorspondance, som vi i Distriktsrådet har haft med udvalgsformand Kirstine Bille og de deraf afledte spørgsmål, som Distriktsrådet har fremsendt til forvaltningen. Spørgsmålene går på bekymring for manglende inddragelse i kommende beslutningsforslag om, hvordan man løser pladsudfordringerne på særligt skoleområdet samt ønske om konkretisering af processerne den kommende tid på skole- og institutionsområdet. Det af Familie- og Institutionsudvalget i februar godkendte kommissorium for analyse af kapacitet på Hornslet Skole har nemlig ikke beskrevet inddragelse af byen og brugere i processen. 

Der har været løbende dialog mellem Distriktsrådet og Skolebestyrelsen om udfordringerne på området og de kommende processer. Til mødet med Børn og Læring deltager repræsentanter fra Skolebestyrelsen, og det blev aftalt, at Helene, Majken, Signe og Ida deltager fra Distriktsrådet.  

Det blev besluttet at afvente mødet med Børn og Læring i forhold til bedre at kunne vurdere timing og indhold for et muligt kommende borgermøde omkring situationen på skole- og institutionsområdet. Overvejelser herom tages således op på kommende møde i august, når vi ved mere om situationen. 

3. Evt.

  • Der var kort opfølgning på arrangementet omkring Letbanens åbning, som var gået rigtig fint.  

  • Lone orienterede kort om, at der skal laves en nyt underskrevet dokument i forbindelse med medlemsudskiftningen i Distriktsrådet.

  • Signe orienterede om, at hun koordinerer overdragelse af hjemmeside og mail med Hans.

Forsiden