Nyt boligområde ved rundkørslen

PUK udvalgsmøde onsdag 5. september 2018 - Punkt 159
Uddrag fra Syddjurs Kommunes hjemmeside
Mulig ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg ved Løgtenvej og Vendehøj i Hornslet.

Igangsætning af 8 ugers offentlig høringsfase forventes i foråret 2019.

Oversigt over grund- og husplaceringerne på grunden. Klik på illustrationen!

Igangsatning-af-lokalplan-pa-matrikel-2a

Resumé
Administrationen har modtaget en ansøgning om igangsætning af en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for et boligområde ved Løgtenvej / Vendehøj i Hornslet.

Det ansøgte rummer mulighed for op til 92 boliger.

Udvalget bedes tage stilling til igangsætning af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling
Administrationen har modtaget en ansøgning om igangsætning af en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for et boligområde ved Løgtenvej / Vendehøj i Hornslet jf. vedlagte oversigtskort.

Området har en størrelse på ca. 65.000 m2 og ligger på det nordøstlige hjørne mellem Løgtenvej og Vendehøj i Hornslet.

Ansøgningen er fremsendt af Luplau & Poulsen Arkitekter ApS på vegne af ejer, som er EACP A/S, Solbakken 33, 8450 Hammel. Ansøgningen er vedlagt. Forud for modtagelsen af ansøgningen har der været dialog mellem administrationen og bygherres konsulent om projektet, som nu danner grundlag for ansøgningen.

Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 52 (Rosenholm Kommune), delområderne 1, 2 og 8.
Delområderne er heri udlagt til henholdsvis rækkehuse, gårdhavehuse og område til offentlige formål. I delområde 8 (området til offentlige formål) er der mulighed for opførelse af byggeri i to etager med en maksimumhøjde på 8,50 meter inden for en bebyggelsesprocent på maksimalt 40.

Ansøgningens indhold
Der søges om:

  • At området anvendes til et boligområde, som omfatter parcelhuse, tæt-lave boliger i en etage og tæt-lave boliger i 2 etager.
  • At området disponeres sådan, at der i den nordlige del opføres parcelhuse, i den østlige del tæt-lave boliger i en etage og endelig tæt-lave boliger i 2 etager mod vest.

  • At der bliver mulighed for opførelse af 10 parcelhuse, 35 rækkehuse i 2 etager, 20 rækkehuse i en etage samt 27 gårdhavehuse i en etage.

  • At bygningshøjden fastlægges til maksimalt 8,50 meter for rækkehuse i 2 etager og for parcelhuse samt at etagehøjden for byggeri i en etage fastlægges til maksimalt 6 meter.

  • At området alene vejbetjenes fra Vendehøj og at der indrettes områder til parkering på terræn.

  • At det til hver bolig udstykkes en mindre grund sådan, at der er mulighed for private haver. Ubebyggede arealer i øvrigt udlægges til fælles opholdsarealer

  • At der fastlægges en offentlig sti igennem området.

  • At overfladevand håndteres i synlige løsninger som f.eks. mindre bassiner, som bringer kvalitet ind i området.

        

Administrationens bemærkninger til ansøgningen    

Baggrunden for den nye bebyggelsesplan for området er, at undersøgelser af mulighederne for nedsivning af regnvand har godtgjort, at der er en lavning i lokalplanens nordlige område, hvor nedsivningen til daglig vil foregå meget langsomt, og hvor der i tilfælde af skybrud vil ske en tilstrømning af overfladevand fra områdets ubebyggede arealer, inden det kan sive ned i jorden. Dette areal er skønnet ubrugeligt til placering af boliger og haver. I stedet er arealet blevet udlagt til friareal, hvor vandet kan opsamles og sive ned i jorden uden at genere de omkringliggende grunde.    

    

Der etableres samtidigt en forsinkelsesbassin for regnvand i lokalplanområdets sydlige del, som skal have afløb til søen syd for vejen.

Den ønskede bebyggelse adskiller sig ikke væsentligt i antallet af boliger fra den bebyggelse, som lokalplan 52 giver mulighed for. Men der er i disponeringen af arealerne ændret en række forhold, som har gjort, at naboerne har udvist stor interesse for disponeringen af arealerne. På baggrund af dialogen med naboerne er der sket ændringer i bebyggelsesplanen, blandt andet er lysgener fra trafikken i lokalplanens område er blevet minimeret i forhold til naboerne.

Den fremsendte ansøgning er ikke i overensstemmelse med de konkrete rammebestemmelser for område 2.1.B25 og område 2.1.O14 i Syddjurs Kommuneplan 2016 i forhold til anvendelsesbestemmelser og bebyggelsesprocent.

På baggrund af ændringen af lokalplanrammerne fra offentlige formål til boligformål for en del af lokalplanens område vurderer administrationen, at der skal udarbejdes et nyt kommuneplantillæg for hele lokalplanens område.

Det er administrationens anbefaling, at der igangsættes en lokalplanproces med tilhørende kommuneplantillæg. Forud for selve planlægningsarbejdet skal der gennemføres en forudgående offentlighedsfase med henblik på indkalde ideer og forslag fra borgerne til planlægningsarbejdet.

Da lokalplanen kræver en ændring af kommuneplanen, skal høringsfristen for forslaget have en længde på mindst 8 uger.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser
Ingen

Lovgrundlag
Lov om planlægning

Indstilling
Direktøren indstiller, at der igangsættes planlægning i henhold til ovenstående.

Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 05-09-2018

Godkendt

Forsiden