Busruteomlægning – Linie 100 ad Toftevej

PUK udvalgsmøde tirsdag 4. september 2018 - Punkt 155
Uddrag fra Syddjurs Kommunes hjemmeside

Kollektiv bustrafik - Ændring af regionalrute 100

Rute100ruteforslag.png

Det ændrede linie 100 ruteforløb ad Toftevej. Klik på illustration for stor version..

Rute100.png

Det nuværende linie 100 ruteforløb ad Brogårdsvej. Klik på illustration.

Sagsfremstilling
Sagen bæres frem til politisk beslutning, da der i forbindelse med anlæggelsen af stien på Toftevej var drøftelser med nogle af de daværende beboere på Toftevej angående spørgsmålet. Administrationen har i forbindelse med stianlægget sørget for, at Toftevej kan benyttes til rutebiler (ledbusser, som der ofte benyttes på rute 100). En af ankerne vedrørende en ruteomlægning var støjgenerne fra busserne.

Midttrafik oplyser, at en omlægning fra Brogårdsvej til Toftevej er et mere naturligt ruteforløb og vil give en besparelse i forhold til køreplanen. Flere borgere på Brogårdsvej oplyser desuden, at forholdende ved indkørslen til Brugsen fra Brogårdsvej er kaotiske, og at vejen ikke egner sig til kørsel med en lang ledbus. Dette synspunkt bakkes op af chaufførerne på ruten.

Det er Midttrafiks ønske, at der anlægges buslommer på Toftevej til benyttelse af rute 100. Forvaltningen anbefaler ikke, at der anlægges buslommer, da der netop i forbindelse med anlæggelsen af stierne blev meddelt til lodsejerne langs vejen, at der ikke var behov for arealerhvervelse til stien. Hvis der skal anlægges buslommer, skal der erhverves arealer hertil fra de tilstødende ejendomme.

Det må forventes, at det er mest relevant med buslomme og buslæskærm i den sydgående retning, da der her er tale om passagerer, der venter på bussen. I nordgående retning må det forventes, at der primært er tale om afsætning, hvilket er en hurtig handling, hvorfor der ikke anbefales anlagt buslomme her. Det vil medføre relativt store indgreb at etablere buslomme til en ledbus på strækningen, hvorfor det anbefales, at der arbejdes videre med en løsning, hvor der blot etableres buslæskærm i sydgående retning. Det forventes, at der kan findes mindelig aftale vedr. arealer til placering af buslæskærm med lodsejer, da det umiddelbart ikke er muligt at placere læskærmen indenfor vejmatriklen. Udgifterne til buslæskærm afholdes af ordinært driftsbudget.

Det påtænkes at etablere en buslæskærm i den sydlige ende af Toftevej. Det vil betyde, at der således er ca. 400 meter imellem stoppestederne midt på Tingvej og de nye på Toftevej, hvilket er i overensstemmelse med Midtrafiks retningslinjer i forhold til afstand mellem stoppesteder i byzoner. I forbindelse med omlægningen af ruten vil der dog være nogle borgere, som vil opleve en forøget afstand til det nærmeste stoppested. Dette vil primært være borgere bosiddende langs Rodskovvej i Hornslet.

Kort over det nuværende ruteforløb samt over ruten ved en eventuel omlægning er vedhæftet sagen.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser
Såfremt ruteomlægningen tiltrædes, og det tiltrædes, at der arbejdes videre med en løsning, hvor der opsættes én buslæskærm, afholdes dette af ordinært drift.
Ønskes der anlagt buslommer, forventes det,  at hver buslomme vil andrage en omkostning på ca. 75.000kr. Hertil kommer omkostningerne til buslæskærme, som er ca. 30.000 kr./stk. Træffes der beslutning om buslommer, kan dette umiddelbart ikke afholdes indenfor ordinært drift.

Indstilling
Direktøren indstiller, at rute 100 omlægges fra Brogårdsvej til Toftevej efter forudgående orientering af lodsejerne langs Toftevej.

Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM)
den 04-09-2018

Godkendt

Forsiden