Uddrag fra distriksrådets årsmøde onsdag 9. april 2019

– en slags statusrapport for Hornslet

Formandens beretning

2018 startede med et nyt byråd og et borgmesterskifte i Syddjurs Kommune. Det har medført en lidt anden form for kommunikation og en mere lukket administration, der meddeler færre ting ud. Hvad vi mener lokalt i Hornslet er åbenbart ikke så vigtigt længere. 

Det var for eksempel ingen, der fortalte, hvorfor man fjernede alle skraldespandene i Bækdalen, så der gik et par uger og en ‘shitstorm’ på facebook, inden vi fik forklaringen. At det var et led i en rottebekæm-pelse i området. Det næste var, at en lang græsskråning i Bækdalen blev pløjet op. Her kunne vi flere uger senere gætte, at det var lagt ud som bivenligt blomsterbælte, der stod ganske kønt og farverigt hele somme-ren. Men igen med unødvendig tilsvining af kommunen på facebook! Det sidste brok er vedrørende omlægning af linie 100 busruten til at køre ad Toftevej, som også første blev oplyst så sent i processen, at der ingen reel mulighed var for at debattere fx løsningen med de fire stoppesteder på den korte strækning, der ikke gør noget godt for trafiksikkerheden. Der var dog også positive tiltag, så som at der kom lys i alle gadelam-perne på Byvej efter flere års forsømmelse og mørke. En slukning af alle gadelamperne blev også ændret til en neddæmpet natbelysning.

 

Hornslet Handel og kultur

Der kommer nye butikker til byen og andre udvider eller flytter. Hornslet Kiropraktoren udvider både mandskab og åbningstider, ST Cykler flytter sin forretning til den tidligere Sydbank bygning på Tingvej, hvor LULU et par huse væk åbner en ny dametøj og fitnesstøj-butik. Men desværre er der også et par butikker, hvor ejerne er gået på pension og lukket butik-ken. Der kan også tænkes, at der er flere nye på vej da KIWI bygningen er blevet solgt, og NETTO spøger stadig ude på grunden ved siden af Jem&Fix. Og så er den tidligere Nordea bygning også under ombyg-ning. Vi får også endnu et hul i Tingvej, da kommunen har opkøbt “Skrædderens hus” ved siden af boghandleren for at oprette 50 ekstra parkeringspladser til rådhusmedarbejderne, så de ikke ‘hugger’ pladser andre steder i byen. Der bliver selvfølgelig også plads til et lille torv. 

Kulturen lider pt en krank skæbne i byen. Kom-bi kører med høj aktivitet, og så er der Rosenholm Festival i den første weekend i juni. Derudover er det mest biblioteket og kirken, der har kulturelle aktiviteter og arran-gementer. Det er kommunen opmærksom på, så vi håber på lidt hjælp her, fx med et borgerhus på hjørnet af Nyvej og Tingvej. 

 

Et år mere uden letbanen

Nu kører letbanen endelig testkørsel på fuld kraft - og indtil videre uden problemer. Mit ‘gæt’ er, at letbanen begynder at køre med passagerer inden 1. maj, med en efterfølgende VIP åbningsfest, der nok kører en søndag midt i maj. En åbningsfest som Syddjurs Kommune har bedt distriktsrådene om at afholde, hvilket vi har afslået. Men selv om let-banen er forsinket og udskudt utallige gange, så er stationsombygnin-gen endnu ikke klar til drift – men næsten! Og så bliver den mobilitets-knudepunkt med indsvingningsbane, busparkering og busvendeplads på arealet mellem Tingvej og cykelparkeringen. Bilparkeringen er nu kun på den anden side af stationsbygningen, hvor der bliver ca. 50 parke-ringspladser, hovedsageligt på en grund ejet af Banestyrelsen. 

Letbanen startede med åbne stationsområder og batteridrevne tog uden tusindvis af elmaster og strømkabler. Togene fik også hurtigt fjernet toiletterne, og passagererne fik kun adgang til tog fra den ene side – ’stationssiden’. Al afstigning og påstigning i begge retninger foregår fra midterperronen, hvor begge tog selvfølgelig er inde på én gang, fordi de skal passere hinanden. Det bliver lidt hektisk, og du kan altså ikke tilgå midterperronen fra ’STARK-siden’, da spor 2 ikke må krydses! Uheldigvis er midterperronen ikke så bred, så passagererne får ingen steder at stå i hverken læ eller ly for blæst eller regn. Det er der til gengæld inde ved busparkeringen, hvilket også er fint, hvis man skal vente på bussen til Auning. Der kommer også et toilet med babyfaciliteter ved busparke-ringen. De ikke offentliggjorte køreplaner siger et tog i timen mod/fra Grenaa og max tre mod/fra Aarhus i myldretiden. 

 

Tingvejs fornyelse og forskønnelse

Syddjurs Kommune og Hornslet Distriktsråd har tilbage i 2017 lavet en fondsansøgning til forskønnelse af tilkørsels-området til letbanestationen. Det gav en million og sammen med et par millioner fra Syddjurs Kom-mune var der 3 mio. kr. til forskønnelse af Tingvej fra udkørslen ved kommunens administrationsbygning hele vejen over letbaneoverskæ-ringen og hele vejen ud af byen. Projektet blev igangsat i efteråret 2018, men blev forsinket af blandt andet udskiftning af vandledning samt kloakseparering på Tingvej. Vejstykket op til Birkevej bliver ændret til 2-1 vej ligesom ‘butiksgaden’ men kun med asfalt og hvid afstribning. Desuden skiftes fortovsbelægning og lygtepæle. Kommunen har ønsket at ændre trafikflowet ved at ændre vigepligten i forbindelse med fjer-nelse af den lille rundkørsel, så der også kan laves en gennemgående hastighedsbegrænsning ad Tingvej. Nu skal bilister, der kommer fra letbanestationen, ‘lokkes’ til at svinge ad Birkevej mod Rosenholmsvej ved at ændre vigepligten. Når du kommer nede fra bageren, skal du altså holde tilbage for trafikken fra Birkevej, markeret tydeligt med en portnedkørsel. Der laves en kloakseparering og ny asfaltering af Tingvej fra Birkevej og ud af byen. Planen er også, at der laves fondsansøg-ninger til at finansiere en etablering af aktivitetspark og legeplads på det første brede stykke af Alpedalen tæt på Tingvej indgangen. 

 

Trafikale udfordringer

Aarhus Kommune er igang med planlægningen af en ny vejføring, der ændrer Kirkeholtvej vej-t’et til et blødt venstresving, når du kommer fra Hornslet og skal til motorvejen mod Aarhus. Trafikken fra Mejlby får fuldt stop for trafikken til og fra Hornslet. Der er et håb om, at vejomlægningen bliver færdig i 2019. Der er også lavet en forlængning af Ågårdvej fra Amaliegårdvej til Hornbjergvej, hvilket giver ‘den øvre del’ af Hornslet lettere adgang mod Aarhus, men primært er lavet som starten på et nyt, stort udstykningsområde. Derudover har distriktsrådet givet Udvalget for natur, teknik og miljø en lang liste med over 20 trafikudfor-drin-ger i Hornslet og omegn, som vi mener bør udbedres i løbet af få år. De væsentligste er en trafiksikker-hedsopgradering og hastighedsdæmp-ning på Sortevej med en gang- og cykelsti langs med vejen samt hastighedsbump ud for Grønningen. Men den vigtigste, som kommunen lovet at lave i løbet af foråret, er hastighedsdæmpningen af Rodskovvej med hævede flader ved Herredsvej, Vilh. Gregersens Vej og ud for Møllestedet. 

 

Grunde til tilflytning

Hornslet gør klar til et nyt bygge- og tilflytter-boom. DjursBO startede i 2018 på tredie og sidste etape af Nannas Vænge, hvor de er færdige med rækkehusene i løbet af i år. De starter også på byggeriet af små lejligheder på Stark grunden efter sommerferien. Det bliver byggeri i henholdsvis 3 og 4 etager med 44 lejligheder på 55 kvm og 11 lejlig-heder på 85 kvm lige over for Letbanestationen.  

Et nybyggeri på Tendrup Hovvej med 22 lejligheder forventes også sat igang i år, men da der er gjort indkigs-indsigelse mod byggeriet i to etager, bliver byggeriet nok forsinket. Vi forventer også, at det store Vendehøj område ved Løgtenvej rundkørslen - overfor REMA 1000 - bliver klar til offentlig høring med mulig byggestart i år. Det vil efter planen indeholde: 10 parcelhusgrunde, 27 gårdhavehuse på 123 kvm, 35 to-plans huse på 115 kvm og 20 et-plans huse på 85 kvm. Der anlægges en lang grøn kile mellem det eksisterende Vendehøj villa-kvarter og det nye byggeri. Den grønne kile fortsættes gennem en tunnel under Løgtenvej - ved buslommerne - med forbindelse til stiområdet ved Dalgårdsparken, så der bliver trafiksikker cykel- og gangsti hele vejen til Hornslet Skole. Den tredie og sidste etape af Vendehøj langt ud ad Eskerodvej til Asylvej starter op for budrunde på de første 25 grunde her til påske med budfrist den 7. maj. Der er vist allerede skrevet en del op på venteliste. Så hele Vendehøj forventes færdigbygget i 2020, hvis der ikke kommer forsinkelser. 

Der er stadig masser af plads til nyt byggeri på STARK grunden, og i løbet af nogle år også lige ved siden af på VARO grunden. Der er også adskillelige udkantsejendomme i Hornslet, der ønsker at udstykke eller sælge deres jord, så det kan let give 150 nye grunde. Den helt store jordbesidder er Syddjurs Kommune, der allerede har opkøbt jord nok til alene at udvide Hornslet med et par tusinder ekstra borgere i et nyt, stort kvarter ved forlængelsen af Ågårdvej. 

Men vi savner flere muligheder for de gamle, de syge og de svagelige i form af centralt beliggende boliger, når de ikke længere kan blive boende i et stort parcelhus og ikke længere kan køre bil for at handle. 

 

Pres på institutioner og skole

Der vil være en øget tilflytning til Hornslet, så længe der er udstykning af godt beliggende grunde til konkurrencedygtige priser. Fordi Hornslet har en god beliggenhed tæt på Aarhus med gode pendler-mulig-heder med god adgang til motorvej (bliver snart bedre), mange busafgange samt meget snart en letbane med timedrift eller bedre. Det giver byen en tiltrækningskraft på unge børnefamiletilflyttere, der ikke matches andre steder i Syddjurs Kommune. Men så er det altså heller ikke nok at sætte grunde til salg. Den holder ikke længere, der følger forpligtelser med, når man går så målrettet efter børnefamilier. 

Det giver pres på institutionerne med stor mangel på vuggestuepladser, men her væger de fleste forældre at acceptere dagpleje, når de ser ventelisten på vuggestuepladser. Børnehaverne har også været meget presset, så der er oprettet en ny pavillon på Mosegården. Bygningen rummer et lille vindfang, 40 garderobepladser, et rum med fem toiletter og en lang håndvask samt et lille pauserum til pædagogerne. Det kan man da kalde en udebørnehave. 

Børnehuset Ågården har i 2018 fået tilføjet en lille tilbygning, så der også er blevet plads til vuggestuebørn her. Børnehuset Hanehøj skal tilsyneladende ikke lukkes som tidligere meldt ud. 

I løbet af 2018 er distriktsrådet blevet kontaktet af forældre både fra Børnehuset Bækdalen og fra Hornslet Skole. Det har givet lidt dønninger i medierne, at forældrene fra Børnehuset Bækdalen lavede en under-skrifts-protest mod en stor og konstant overbelægning samt de fysiske forhold på institutionen. Der er snævre garderobeforhold, hvor to børn skal deles om et garderoberum, der er mangel på toiletter med uden-dørsadgang samt en dårlig indretning med meget højt støjniveau, så børn kan få udleveret høreværn. Vi supporterede forældrene ved et møde med lederne fra Børn og Læring, hvor ledelsen dog allerede havde igangsat et totalt stop for tilgang af nye børn, så man kunne komme ned på normeringen. Der blev efter mødet også arbejdet med at forbedre støjforholdenne. Der kom også et længere, kritisk indslag i TV2 Østjylland samt omtale fra Børne- og socialminister Mai Mercado, der har brugt Syddjurs Kommune som negativt eksempel. 

Vi er også blevet kontaktet af forældrefra primært fra 0-klasses elever i Hornslet Skole, der desværre har haft ’store udfordringer’ til forældrenes store utilfredshed. Der er oprettet en pilotklasse med kun 16 elever, hvoraf fire kræver særlige hensyn. De to andre 0-klasser har henholdsvis 28 og 29 elever i klassen, hvilket ifølge forældrene har givet betydelige udfordringer med trivsel. Der kommer desværre ikke en ekstra klasse efter ferien.

Hornslet Skole er presset især på plads, da der er rigtig mange elever på for få kvadratmeter. Det giver udfordringer, at der skal findes ekstra to klasselokaler efter sommer, men det bliver løst, og der bliver ingen bussen rundt med klasser til andre skoler. Men byrådet giver skolen dårligere økonomiske rammer, så der skal spares blandt andet ved at fyre fem lærere og ved at undlade at dele de nuværende store 0-klasser. Hvilket kun kan konkluderes som dårligere forhold for både børn og ansatte. Men Hornslet Skole skal nok løse pladsproblemerne de næste to år. Herefter udstedes der ingen garantier… 

 

Slut på formandens beretning…

”Pasning, leg og læring for Hornslet børn”

2. halvleg af årsmødet bød på oplæg til debat om muligheder for ny institution og skoleudbygning ud fra de økonomiske budgetteringer samt debat om børns forhold i Hornslet.

Det gav sen lang, engageret og konstruktiv debat med rigtig mange spørgsmål fra ’salen’, der selvfølgelig havde fokus på den nærmeste fremtid, og på hvorfor der ikke sker noget. Hvorfor bliver der ikke truffet nogle fornuftige beslutninger om bygning en ny institution og indskoling. Der kan umuligt være tvivl om, at behovet er der. Der var også flere indlæg om andre emner, som også får bevilget penge, herunder især kultur og fritid. De tilstedeværende byrådspolitikere Marianne Kirkegaard (V), Jan Fischer (S) og Michael Aakjær (S) havde travlt med at give kvalificerede svar.

 

Budgetterede midler til ny institution med mere

Op til kommunalvalget i 2017 afsatte byrådet 75 mio. kr. på budgettet til institutioner og kultur- og fritids-om-rådet i Hornslet. Der er afsat 500.000 kr. i 2019-2020 til analyse af Hornslet Skole. Der er også bevilget 3 mio. kr. i 2020 og 3,7 mio. kr. i 2021 til forbedring af kantineforhold på Horn-slet Skole. Der er afsat 5 mio. kr. i 2019 og 23,3 mio. kr. i 2020 til en insti-tution i Hornslet Øst. I den lidt mindre afdeling er der også afsat 1,5 mio. kr. til en ny helhedsplan for Hornslet i 2020-2022, herunder et ’løft’ af Byvej.

Det giver en tilbageværende afsat pulje på 38 mio. kr. til Hornslet, der endnu ikke er disponeret. 

Ved planlægning af en ny integreret institution i Hornslet søger Syddjurs Kommune en placering, der kan under-støtte muligheder for udeliv og for at inddrage naturen som en del af hverdagen, så anlægsudgifterne kan reduceres! Der udpeges arealer til formålet, der senere giver plads til eventuel udvidelse og sammen-hæng med bygninger til skolebrug. Ubekræftede rygter siger, at kommunen forhandler om køb af jord ved Børnehuset Mosegården og Hornslets fodboldbaner. Det vil nok være et klogt valg. 

Det vil give plads og luft på Hornslet Skole at trække 0.-1. og 2. klasser-ne væk fra Ballesvej og ud i en ny indskoling, der ligger tæt på vugge-stue/børnehave institutioner, så man både får skabt gode afleverings-forhold samt muligheder for at mange børn kan få de første få otte år i det samme område og omgivelser tæt på hal- og gode motionsmulig-heder. 

 

Et ubrugeligt dokument giver dårlg projektstart

Som planlagt i 2019 har Syddjurs Kommune igangsat et forarbejde til modernisering og eventuel udbygning af Hornslet Skole. Et såkaldt Kommissorium, der vises herunder. Kommisoriet indeholder analyse-arbejde i forbindelse med modernisering og eventuel udbygning af Hornslet Skole. Der er noget om ‘Baggrund’, ‘Projektformål’, ‘Projektets produkter’ og ‘Projektets faser’.  

Under projektets faser figurerer følgende: 

• Opstartsmøde med chef for børn og læring og skoleledelse til afdækning af opgavens udfordring og omfang 

• Valg af rådgiver til gennemførelse af analysearbejdet 

• Løbende procesmøder 

• Aflevering og fremlæggelse af rapporten 

Det fremgår ikke af Kommisoriet, at man vil inddrage eller bare høre på, hvad forældre eller lærere har at sige til projektet. Der afleveres en færdig rapport, uden en dialog, høring, workshop eller andet med skolens brugere, skolens ansatte, forældrene eller byens borgere. 

‌‌Arbejdet udføres af ansatte, der får løn for at lave en rapport, som et teoretisk analysejob. ‌‌Altså ingen inddragelse af ulønnede, lokale borgere og personale, med stor interesse for deres børns læringsforhold, og viden om lokation, historik, kundeunderlag og undervisningsmæssig faglighed. Man tror ganske enkelt ikke, at det kan være sandt! 

Den af byrådet højt besungne BORGERINDDRAGELSE kan end ikke øjnes ude i horisonten, så vi forventer, at ’Udvalget for familie og institutioner’ vil revidere udformningen af dette Kommissorium. 

Som det er nu, er det et ubrugeligt grundlag for byrådet, at skulle træffe beslutninger ud fra, hvis projektet skal blive en succes. 

 

På årsmødet blev der også valgt en ny bestyrelse

Fra den nuværende bestyrelse fortsætter kasserer Lone Rasmussen sammen med Anja Nielsen og Henrik Jeppesen. De bliver suppleret med følgende nyvalgte: Helene Petersen, Signe Jakobsen, Maiken Lundquist Laursen, Ida Bruun Uhrenholt og Michael Blach-Qvist. Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig.

Referent
Hans Nielsen
afgående formand for
Hornslet Distriktsråd

Du kan også se eller downloade en pdf af:
'Uddrag fra Distriktsrådets årsmøde'!

Forsiden